لیست قیمت

 لیست قیمت محصولات مواد غذایی ناب

جهت اطلاع از قیمت های روز رب گوجه فرنگی با ما در ارتباط باشید.

توضیحات

بریکس

قیمت تومان

وزن

نوع بسته بندی

نوع محصول

ردیف

 

۲۷

۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه کوشین۱
با درپوش۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه کوشین

۲

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه سلاطین۳

با درپوش

۲۷

۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه سلاطین۴
بدون درپوش

با درپوش

۲۷ 

 

۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه بهدیس

۵

بدون درپوش

با درپوش

۲۷ ۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه بهدیس۶
با درپوش۲۷۴قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه بهدیس

۷

 

۲۷۴۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه بهدیس۸
 ۲۷۴۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه بهدیس

۹

با درپوش

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه جوین۱۰

 

۲۷

۴۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه جوین

۱۱

 ۲۷۱۷کیلو             حلبرب گوجه جوین

۱۲

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه ممتاز۱۳
 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه ممتاز

۱۴

با درپوش

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه کژال۱۵
با درپوش۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه کژال

۱۶

 

۲۷۱٫۵کشیشهرب گوجه کژال۱۷

 

۲۷۷۵۰شیشهرب گوجه کژال

۱۸

 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه مقدس

۱۹

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه مقدس۲۰
 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه شایان

۲۱

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه شایان۲۲

با درپوش

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه امیننت

۲۳

 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه امیننت

۲۴

 

۲۷۴کیلوحلبرب گوجه امیننت۲۵

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه زشک۲۶
 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه زشک

۲۷

 ۲۷۴کیلوییحلبرب گوجه زشک

۲۸

 

۲۰۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه گلرخ۲۹
 

۲۰

۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه گلرخ۳۰
 ۲۰۴۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه  گلرخ

۳۱

 ۲۰۴۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه گلرخ

۳۲

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه بهشاد۳۳

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه بهشاد۳۴
 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه شاهسوند

۳۵

 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه شاهسوند

۳۶

 

۲۷۴۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه شاهسوند۳۷
 ۲۷۴۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه شاهسوند

۳۸

 

۲۷۴کیلوییحلبرب گوجه شاهسوند۳۹
با درپوش ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه گراناز

۴۰

با درپوش

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه گراناز۴۱

 

۲۷۷۰پاکتیرب گوجه گراناز۴۲
 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه ۷۰۰۰

۴۳

 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه ۷۰۰۰

۴۴

 

۱۸۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه شادانه۴۵
 

۱۸

۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه شادانه

۴۶

 ۱۸۴۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه شادانه

۴۷

 

۱۸۴۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه شادانه۴۸

 

۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب کلیداررب گوجه قیطران

۴۹

 ۲۷۸۰۰قوطی فلزی درب سادهرب گوجه تقدیس رضوی

۵۰

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.


WhatsApp chat
بازاریابی اینترنتی کسب و کار اینترنتی آموزش بازاریابی آموزش بازاریابی اینترنتی آموزش سئو سئو قالب وردپرس قالب وردپرس پوسته وردپرس